Adresa: Str. Principală, nr. 62, 547630 Vătava, jud. Mureș

Tel.: 0265-555112 Fax: 0265-555001 Email: vatava@cjmures.ro
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Evideța Persoanelor

17 September 2018
Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

ANEXA 24 - SESIZARE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE
 
Succesiunea se deschide la primăria ultimul domiciliu al defunctului.
Declarantul trebuie să cunoască numele, prenumele şi adresa tuturor moştenitorilor, precum şi bunurile care aparţin defunctului (conţinutul masei succesorale).
 
ACTE NECESARE
 
- Certificat deces şi copie xerox;
 
- Act identitate declarant (moştenitor direct) şi copie xerox;
 
- Testament şi copie xerox (dacă este cazul);
 
 
În cazul în care titularul nu se poate prezenta
-  Procură specială;
-  Copie act identitate mandatar.

17 September 2018
Transcrierea Certificatelor de stare civilă eliberate in strainătate

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ ELIBERATE DIN STRĂINĂTATE

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate, a certificatului ori extrasului de stare civilă. Cererea de transcriere, se adresează primăriei localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul, însoţită de următoarele acte: - certificatul (extrasul) de naştere, căsătorie sau deces (după caz) vizat cu apostila conform Convenţiei de la Haga* în original şi xerocopia acestuia; - traducerea în limba română, la un traducător autorizat, autentificată de un notar public din România; - actele de identitate ale părinţilor copilului, paşaport pentru părinţii cetăţeni români cu domiciliul în străinătate (în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate este necesară dovada ultimului domiciliu în ţară, care se solicită la Biroul de Evidenţă a Persoanelor), originale şi copii; - certificatul de căsătorie al părinţilor, iar dacă nu sunt căsătoriţi, certificatele de naştere ale acestora; - procură dată la un notar public din ţară, iar din străinătate la ambasada statului de reşedinţă, sau la un notar public din ţara respectivă, apostilată, în cazul în care se împuterniceşte o persoană în vederea transcrierii; - actul de identitate al persoanei împuternicite, în original şi xerocopie; - declaraţie de naţionalitate; - declaraţie de domiciliu, în cazul în care părinţii copilului au domicilii diferite; - declaraţie cu privire la numele de familie purtat după încheierea căsătoriei.

Mai multe detalii regăsiți în atașament. 

17 September 2018
Livretul de familie

LIVRETUL  DE FAMILIE


ACTE NECESARE
- certificat căsătorie, sau după caz certificate de naştere mamă / tată, original şi copie xerox;
- acte identitate soţi sau mamă/tată, după caz, original şi copie xerox;â
- certificate de naştere copil/copii, oroginal şi copie xerox;
- sentinţa de desfacere căsătorie, definitivă şi irevocabilă şi copie xerox, dacă este cazul;
- certificat deces soţ / soţie original şi copie xerox, dacă este cazul;  
- documente care să ateste modificarea relaţiilor de autoritate parentală, plasament familial sau încredinţare, după caz şi copie xerox;  
- procură specială, copie act identitate mandatar şi copie xerox, dacă este cazul.

17 September 2018
Eliberarea certificatelor de Stare Civilă

ELIBERAREA/PRESCHIMBAREA  CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ
 
Certificatele de stare civilă se eliberează la cerere persoanei îndreptăţite, pe baza înregistrărilor şi a menţiunilor înscrise în registrele de stare civilă, în următoarele cazuri:
 
- în caz de pierdere, furt sau distrugere ;
 
- în baza hotărârii judecătoreşti sau a deciziilor administrative; re
 
Certificatele de stare civilă se eliberează numai cetăţenilor care posedă act de identitate (în original şi copie). Cetăţenii care nu au acte de identitate vor fi îndrumaţi să solicite mai întâi la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor de care aparţin, eliberarea unei cărţi de identitate provizorii.
Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în ţară li se vor elibera certificate pe baza paşaportului (original şi copie).
Persoanele care nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificatele de stare civilă, pot împuternici, printr-o procură specială o persoană în vederea  ridicării acestora.
      
 Procura specială poate fi autentificată:
-          în ţară de un notar public;
-          în străinătate, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul de reşedinţă sau la un notar public străin, cu apostilă, conform Convenţiei de la Haga.
 
Certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului.
 
Pentru copiii minori, care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.
 
Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi.
 
Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

17 September 2018
Înregistrarea Decesului

ÎNREGISTRAREA DECESULUI
 
Actul de deces se întocmeşte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau la primăria unităţii administrativ, în a cărei rază teritorială s-a produs decesul, pe baza declaraţiei verbale făcute de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.
Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei.
Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. În astfel de cazuri, înregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet.
În cazul în care decesul nu a fost declarat în termen, întocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului, iar declaraţia se face în scris, arătând motivele întârzierii.
 
ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII DECESULUI:
 
a)    certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea în care trebuie consemnată cauza decesului ; 
b)    actul de identitate al celui decedat (în original şi copie); 
c)      livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare; 
d)   certificatul de naştere, căsătorie al decedatului (în original şi copie); 
e)    actul de identitate al declarantului (în original şi copie).

 
    În cazul în care declarantul decesului nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

17 September 2018
Inregistrarea Căsătoriei

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI
 
Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre soţi.
Actele pentru încheierea căsătoriei se depun cu 10 zile calendaristice înainte, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei putând opta între:

1. Regimul comunităţii legale 
2. Regimul separaţiei de bunuri 
3. Regimul comunităţii convenţionale 
     
     În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decît cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.
   
Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din Codul Civil
  
 
Documente necesarepentru încheierea căsătoriei între cetăţeni români:
 
a)      actul de identitate, în original şi copie (trebuie să aibă termen de valabilitate atât la depunerea declaraţiei de căsătorie cât şi la încheierea căsătoriei);
 
b)      certificatul de naştere, în original şi  copie;
 
c)      certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale prenupţiale- sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători) ;
 
 d)  acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.
    - certificatul de deces al fostului soţ;
    - certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat în perioada anilor 1951 - 1960);
    - certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
    - sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; 
 
Documente necesarepentru încheierea căsătoriei între un cetăţean român şi unul străin :

1. Certificat medical prenupţial eliberat de un medic din România, care să poarte menţiunea «Se poate căsători»; 
2.  Paşaport (original şi copie xerox) -  în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României;– sau act de identitate, original şi copie xerox (în cazul cetăţenilor din statele membre ale U.E.);
3. Certificat de naştere, original şi copie xerox şi după caz: apostilat cu Apostila Convenţiei de la Haga sau supralegalizat în funcţie de statul emitent; Certificatul de naştere va fi tradus şi legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României:
 4. Dovada eliberată / autentificată de misiunile diplomatice / oficiile consulareacreditate în România din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.
5. Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetăţeanului sau declaraţie pe propria răspundere dată la un birou notarial din România privind domiciliul din ţara de origine; 

    - După caz, dovada desfacerii căsătoriilor anterioare prin sentinţe de divorţ sau certificate de deces însoţite de certificatele de căsătorie, apostilate sau supralegalizate în funcţie de ţară ( vezi afişul cu privire la Apostila Convenţiei de la Haga), traduse şi legalizate de un birou notarial de pe teritoriul României;
    - În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la încheierea căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat. 

17 September 2018