Program de dezvoltare

Poziţionarea în teritoriu - Descrierea generală
Puncte tari

♦ Distanţe relativ scurte faţă de principalele oraşe din judeţ;
♦ Varietatea formelor de relief care permit practicarea multiplelor forme de turism;
♦ Resurse naturale bogate;
♦ Floră şi faună diversificată;
♦ Potenţial turistic ridicat;
♦ Solul este fertil şi favorabil agriculturii;
♦ Zonă cu risc seismic redus.

Puncte Slabe

♦ Este situat în afara principalelor trasee de transporturi feroviare;
♦ Infrastructură de turism slab dezvoltată, resursele în domeniu insuficient exploatate.

Oportunităţi

♦ Valorificarea la un nivel mai ridicat al resurselor materiale existente.
Pericole

♦ Neexploatarea potenţialului turistic al zonei

 

Dezvoltarea economică
Puncte tari

♦ Existenţă utilităţi: apă, curent;
♦ Reţeaua de dotări publice pentru învăţământ este dezvoltată;
♦ Infrastructură de sănătate bună;
♦ Tendinţa de creştere a numărului societăţilor comerciale;
♦ Potenţial de forţă de muncă ridicat, bine calificat în numeroase domenii;
♦ Existenţa unor spaţii industriale /comerciale cu mare potenţial economic;
♦ Potenţial turistic ridicat utilizabil pe tot parcursul anului datorat peisajului montan, tradiţiilor;
Puncte Slabe

♦ Pondere redusă a drumurilor comunale modernizate, străzi comunale neasfaltate;
♦ Reţea de canalizare inexistentă;
♦ Sectorul de afaceri este destul de slab dezvoltat;
♦ Pondere redusă a investiţiilor străine;
♦ Neexploatarea la maxim a capacităţii spaţiilor industriale /comerciale;
♦ Neexploatarea la maxim a potenţialului oferit de agroturism;
♦ Lipsa unor itinerarii turistice tematice care să valorifice potenţialul natural/antropic.
Oportunităţi

♦ Cadru legal actual favorabil;
♦ Diversificarea programelor naţionale de sprijin pentru IMM-uri;
♦ Posibilitatea accesări fondurilor europene în vederea creşterii competivităţii, îmbunătăţirea infrastructurii şi accelerarea dezvoltării rurale;
♦ Posibilitatea de a înfiinţa noi industrii şi servicii;
♦ Crearea de noi centre private de sănătate.
♦ Dezvoltarea turismului prin crearea unei reţele informaţionale turistice.

Pericole

♦ Nivel ridicat al fiscalităţii;
♦ Credite greu accesibile;
♦ Rata ridicată a dobânzii la credite;
♦ Modalitatea greoaie de acesare a fondurilor europene;
♦ Interes slab al investitorilor faţă de zonele rurale;
♦ Orientarea investitorilor străini spre alte zone;

 

Populaţia, resursele umane, forţa de muncă
Puncte tari

♦ Concentrare de naţionalităţi care asigură interferenţe culturale cu o mare varietate de tradiţii şi obiceiuri
♦ Forţă de muncă bine pregătită profesional;
♦ Sistem de învăţământ performant;
♦ Diversitate etnică;
♦ Forţă de muncă disponibilă;
Puncte Slabe

♦ Spor natural negativ;
♦ Incapacitatea reţinerii în localitate a forţei de muncă înalt calificate, acestea preferând să plece în oraşe mari sau străinătate;
♦ Amplificarea migraţiei care cuprinde în special populaţia tânără;
♦ Prognoze demografice care evidenţiază reducerea numărului de locuitori şi schimbarea structurii pe grupe de vârste;

Oportunităţi

♦ Existenţa unor programe de finanţare pentru calificarea, dezvoltarea resurselor umane;
♦ Încurajarea activităţii societăţii civile, a parteneriatelor public-privat pentru realizarea de proiecte comune;

Pericole

♦ Nerealizarea de programe pentru dezvoltarea resursei umane

 

Agricultură
Puncte tari

♦ Potenţial agricol ridicat atât în ceea ce priveşte zootehnia, cât şi producţia vegetală;
♦ Suprafeţe agricole întinse care permit cultivarea diferitelor categorii de culturi agricole;
♦ Efective de animale în creştere (bovine, ovine);
♦ Potenţial silvic ridicat.

Puncte Slabe

♦ Piaţă de desfacere neorganizată pentru produsele agricole, care creează dificultăţi în valorificarea produselor agricole;
♦ Terenuri agricole de dimensiuni mici care nu permit o exploatare eficientă, cu productivitate maximă, existenţa unor zone neexploatate;
♦ Număr ridicat de ferme de subzistenţă şi semi-subzistenţă ce determină fragmentarea producţiei agricole;
♦ Inexistenţa grupurilor de producători;
Oportunităţi

♦ Promovarea şi susţinerea unei agriculturi ecologice;
♦ Crearea grupurilor de producători;
♦ Capacitatea proprietarilor de terenuri cu suprafete restranse de a se asocia, de a coopera in organizarea si gestionarea productiei agricole in sisteme moderne, competitive.
♦ Accesarea fondurilor pentru agricultură în vederea transformării fermelor de subzistenţă în ferme puternice;

Pericole

♦ Necunoaşterea tuturor posibilităţilor de finanţare existente pentru dezvoltarea agriculturii;
♦ Dizolvarea fermelor de subzistenţă;
♦ Creşterea concurenţei şi a costurilor;

 

Situaţia mediului
Puncte tari

♦ Exisitenţa unor resurse naturale forestiere, hidrografice;
♦ Existenţa unor structuri, instituţii de protecţie civilă, dezastre;
♦ Calitatea factorilor de mediu este bună;
♦ Inexistenţa în imediata apropiere a unor surse de poluare de origine industrială;
♦ Colectarea organizată a deşeurilor.
Puncte Slabe

♦ Fonduri insuficiente alocate pentru protecţia mediului;
♦ Colectarea deşeurilor nu este selectivă;
♦ Inexistenţa canalizării şi staţiei de epurare.

Oportunităţi

♦ Creşterea suportului financiar acordat de UE prin fondurile structurale pentru finanţarea proiectelor de mediu;
♦ Tendinţe în reducerea poluării;
♦ Implementarea programelor de protecţie a mediului;
♦ Accesarea fondurilor comunitare şi guvernamentale pentru realizarea de spaţii verzi, împăduriri, etc.
♦ Eforturi pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric în vederea asigurării protecţiei şi managementului calităţii mediului.
Pericole

♦ Lipsa programelor şi resurselor ce vizează protecţia mediului, poate conduce pe termen mediu la scăderea/înrăutăţirea calităţii factorilor mediului;
♦ Creşterea numărului de autoturisme poluante