Infrastructura

Infrastructura de transport

Lungimea totală a drumurilor publice pe teritoriul judeţului Mureş este de 1.959 km, din care lungimea totală a reţelei de drumuri naţionale este de 411 km. Starea drumurilor nu se ridică la nivelul standardelor europene.
Reducerea constantă în ultimele 20 de ani a volumului de investiţii alocate pentru construirea, modernizarea şi întreţinerea drumurilor publice, şi creşterea traficului greu pe unele tronsoane, au dus la deprecierea continuă şi progresivă a stării drumurilor publice din judeţ.
Satul Vătava este străbătut de DJ 154 B, care asigură legătura cu satul Râpa de Jos şi localitatea Văleni de Mureş, precum şi cu drumul naţional DN 15. Totodată se poate ajunge pe DN 15 şi prin satul Dumbrava trecând pe drumul comunal DC 164 Morăreni.
În momentul de faţă drumurile din comuna Vătava sunt asfaltate într-o proporţie de aproximativ 38%. Existând drumuri care necesită covor asfaltic, acestea în momentul de faţă fiind doar pietruite sau sunt drumuri de pământ.
Judeţul Mureş este străbătut de 347 km de cale ferată din care doar 86 km este electrificată. Lipsa resurselor financiare a condus la reduceri drastice în întreţinerea infrastructurii şi refacerea materialului rulant, învechit şi insuficient atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Acest fapt a alterat în mod semnificativ transportul feroviar, astfel că infrastructura feroviară se situează în prezent sub standardele UE.

Calea ferată străbate comuna Vătava, existând staţia Halta Râpa de Jos.
Transportul de călători se desfăşoară, fie pe calea ferată, fie cu Maxi Taxi-urile care circulă între Vătava şi Reghin. În afară de aceste mijloace de transport, deplasarea populaţiei se efectuează şi cu autoturismele aflate în proprietatea privată a locuitorilor din comună.

 

Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi Internet

În telecomunicaţii se remarcă un proces alert de modernizare datorită expansiunii tehnicii avansate în telefonia cu fir şi a creşterii gradului de acoperire prin telefonia mobilă. Modernizarea acestui sector va continua şi în viitor prin acţiunea de montare a cablurilor optice, prin extinderea reţelelor digitale şi prin dezvoltarea telefoniei mobile şi a comunicaţiilor prin poşta electronică. S-a dezvoltat de asemenea reţeaua de televiziune prin cablu, astfel putându-se recepţiona numeroase posturi de televiziune din România şi străinătate.
Extinderea şi modernizarea centralelor telefonice în ultimii ani, a condus la creşterea numărului de abonaţi în reţeaua de telefonie fixă, astfel încât la 1.000 de locuitori revin 211,5 abonaţi telefonici. Judeţul Mureş se situează peste media naţională care este 202,5 de abonaţi la 1.000 de locuitori. Dintre aceştia, 68,45% sunt în mediul urban şi numai 31,55% în mediul rural.
Principalul furnizor de telefonie fixă este Romtelecom, în comuna Vătava fiind amplasată o centrală telefonică digitală, ceea ce permite acces direct la reţeaua internaţională. În afară de linia de telefonie fixă, întreaga zonă este acoperită de operatorii de telefonie mobilă, cea mai importantă fiind Cosmote, care a montat o antenă pentru a îmbunătăţi semnalul din zonă.
În comuna Vătava există unitate PTTR (cutii de poştă, distribuite pe toată suprafaţa), societate de distribuire a televiziunii prin cablu.
Datorită firmelor specializate care oferă servicii de conectare şi comunicare, există posibilitatea conectării la reţeaua de INTERNET.
Tarifele serviciilor Internet, datorită creşterii concurenţei pe această piaţă, pentru acest tip de serviciu, tind să scadă, valorile medii rămânând totuşi mai mari decât valorile medii pentru ţările membre al Uniunii Europene.

 

Infrastructura tehnico-edilitară

Infrastructura tehnico-edilitară reprezintă ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării-prestării serviciilor de utilităţi publice; infrastructura tehnico-edilitară aparţine domeniului public ori privat al unităţilor administrativ-terotoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice ori private potrivit legii.
Comuna Vătava şi componentele sale, satele Râpa de Jos şi Dumbrava, au un sistem local de distribuţie a apei potabile (din anul 1970) alimentat din puţuri. Comuna Vătava este alimentată din izvorul  "Pietroasa", având un debit de 15 l/s. Izvorul "Creţoaia"
din satul Dumbrava are un debit de c =6 l/s. Din cauza  vechimii sistemului în unele  zone sunt necesare lucrări de reabilitare a reţelei existente.
În satul Râpa de Jos au fost realizate lucrări de reabilitare a reţelei de apă în anul 2007. În momentul de faţă nu există reţea de canalizare, şi nici reţea de distribuţie a gazului metan în comuna Vătava.
Majoritatea gospodăriilor din comuna Vătava sunt racordate la sistemul electric, distribuţia energiei electrice fiind asigurată de S.C. FDFEE Electrica Transilvania Sud S.A. Se doreşte racordarea la sistemul electric a tuturor gospodăriilor din comună.

 

Infrastructura pentru iniţiere şi dezvoltarea de afaceri

În scopul îmbunătăţirii mediului de afaceri în România prin determinarea deciziei de a investi în îmbunătăţirea infrastructurii economice regionale din parcurile industriale, a fost adoptată Ordonanţa 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. Acesta reglementează regimul de constituire şi funcţionare.
În comuna Vătava nu există parc industrial. Infrastructura existentă în acest domeniu poate asigura doar la un anumit nivel dezvoltarea corespunzătoare a sectorului economic şi de afaceri din comună.

 

Infrastructura educaţională, de cercetare ştiinţifică

Prin demersurile educaţionale promovate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş s-a îmbunătăţit actul educaţional în şcolile din judeţ - săli de clase, laboratoare, ateliere şcolare, săli de sport, etc.
În ultimii ani sistemul de învăţământ din judeţul Mureş a avut o evoluţie ascendentă. Acest lucru este dovedit şi de faptul că din anul 1999, când judeţul era pe locul 6 la nivel naţional, ca număr de unităţi de învăţământ, în anul 2004 ajunge să ocupe locul 2 la nivel naţional, din acelaşi punct de vedere.

Infrastructura educaţională în comuna Vătava este următoarea:

♦ Şcoala Generală Clasele I-VIII Vătava;

      o Adresa: Vătava, Str. Principală, Nr.15
      o Număr elevi în anul 2008: 106.
♦ Grădiniţa cu program normal Vătava;
      o Adresa: Vătava, Str. Principală, Nr.89
      o Număr preşcolari în anul 2008: 20.
♦ Şcoala Generală Clasele I-VIII Dumbrava;
      o Adresa: Dumbrava, Str. Şcolii, Nr.65
      o Număr elevi în anul 2008: 52.
♦ Grădiniţa cu program normal Dumbrava;
      o Adresa: Dumbrava, Str. Principală, Nr.82
      o Număr preşcolari în anul 2008: 14.
♦ Scoala Generală Clasele I-IV Râpa de Jos;
      o Adresa: Râpa de Jos, Str. Principală, Nr.64
      o Număr elevi în anul 2008: 23.
♦ Grădiniţa cu program normal Râpa de Jos.
      o Adresa: Vătava, Str. Principală, Nr.77
      o Număr preşcolari în anul 2008: 13.


Infrastructura sanitară

Infrastructura sanitară este alcătuită dintr-un Dispensar Medical, o stomatologie şi o farmacie, situate în localitatea Vătava, iar în satul Dumbrava există un Punct Sanitar. Bolnavii sunt consultaţi şi trataţi de către medicul de familie, care sunt ajutaţi de asistente medicale.
Cazurile de urgenţă, ca şi cele de neurologie, psihiatrie, dermatologie, chirurgie infantilă şi ortopedie sunt îndrumate către instituţiile spitaliceşti din municipiul Reghin sau municipiul Tîrgu Mureş.

 

Infrastructura socială şi de cultură

Serviciile sociale sunt acţiuni directe de asistenţă care, din păcate, sunt insuficient dezvoltate. Aceste servicii, deşi au evoluat, sunt încă incapabile să absoarbă mare parte dintre cazurile de marginalizare sau excludere socială. Ele sunt destinate cu preponderenţă persoanelor cu handicap sau copiilor, fie de servicii acordate în centre specializate, fie că e vorba de asistenţă personalizată. În afara acestor două categorii de beneficiari, copiii şi persoanele cu handicap, rămân insuficient deserviţi vârstnicii cu probleme de inserţie socială, familiile instabile din cauza violenţei, tinerii care provin din instituţiile pentru protecţia copilului. Pentru toate aceste categorii, soluţia alocării de bani pentru ajutor social sau alocaţiile existente sunt insuficiente şi foarte costisitoare. Soluţia optimă este dezvoltarea serviciilor şi programelor sociale.
Atât în satul Vătava cât şi în satele Râpa de Jos şi Dumbrava există Cămin Cultural, unde se organizează diferite evenimente culturale. 

Aceste Cămine Culturale sunt într-o stare bună, reflectând interesul autorităţilor pentru păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale. Totodată există şi trei formaţii artistice locale:
     ♦ Formaţia de copii din Şcoala Generală Vătava;
     ♦ Formaţie mare de dansuri din Vătava;
     ♦ Ansamblul de fluieraşi şi băciţe din Dumbrava.
În comuna Vătava există un număr de 4 biblioteci, cu o colecţie impresionantă de cărţi.


Infrastructura pentru turism

În judeţul Mureş se pot practica mai toate formele de turism, potenţialul este ridicat deşi în multe cazuri nu este valorificat : atât turismul urban cât şi cel rural, turismul balnear, eco-turismul, turismul de aventură. Multitudinea de castele, biserici, sate cu obiceiuri populare, oferă vizitatorului posibilitatea să vadă stiluri arhitectonice ale diferitelor culturi şi perioade. Multiculturalitatea este atu-ul turistic care face peisajul judeţului atât de pitoresc şi variat. Cinci comunităţi - români, maghiari, saşi, secui, rromi - îşi păstrează tradiţiile în acestă regiune.
Având o aşezare potrivită, din comuna Vătava pot fi organizate mai multe drumeţii şi excursii de una sau mai multe zile în natură, precum şi în staţiunile şi localităţile apropiate din Transilvania.
O deosebită importanţă are Cătunul Herţa, fiind un loc ideal pentru construcţia de pensiuni/cabane, existând şi căteva păstrăvării prin zonă.