Atribuţii

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI

1. avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local;
2. participă la şedinţele consiliului local;
3. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
4. organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
5. asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
7. pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
8. este responsabil cu evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă ;
9. îndeplineşte atributiile in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului si al autorizarii executarii lucrarilor de constructii;
10. coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
11. urmareste rezolvarea corespondentei în termenul legal;
12. asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor adoptate de consiliul local sau emise de primar, în termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel;
13. asigura aducerea la cunostinta publica a hotarârilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
14. elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
15. ţine legătura cu oganizaţiile de cult din unitatea administrativ teritorială şi face propuneri primarului sau Consiliului local pentru soluţionarea problemelor legale de buna lor funcţinare;
16. întocmeşte şi conduce la zi evidenţele specifice activităţii;
17. organizează activitatea privind relaţiile cu publicul,organizarea audienţelor şi îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de legea contenciosului administrativ cu privire la rezolvarea petiţiilor cetăţenilor.
18. răspunde împreună cu primarul de organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale şi generale,
19. ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epizotiilor împreună cu organele specializate ale statului.
20. este secretarul comisiei locale de fond funciar,depune documentele necesare la comisia judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar ,reprezintă la solicitarea primarului interesele comisiei locale de fond funciar în faţa persoanelor fizice sau juridice.
21. răspunde de încadrarea în prevederile legii a actelor emise adeverinţe,autorizaţii,avize, etc.
22. conduce evidenţa actelor (documentelor) secrete, stricte şi de importanţă majoră,
23. urmăreşte pe bază de registru intrare-ieşire rezolvarea în termen a petiţiilor de către cei nomonalizaţi prin rezoluţii şi atribuţiunile prefigurate
24. gestionează sigiliile pentru Consiliul Local, Primar, Comuna Vătava, Comuna Vătava * şi aplicarea lor pe semnăturile valabile prezentate de lege;
25. Se deplasează la sediile instituţiilor de pe raza judeţului Mureş (Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, Direcţia de Statistică, Centrul Militar Judeţean, Direcţia Judeţeană de Statistică, Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare,Inspecţia de stat în construcţii ş.a. ) pentru reprezentarea intereselor primăriei
26. ţine registrul de note telefonice, asigură transmiterea şi comunicarea lor celor interesaţi;
27. Înregistrează contractele de arendare şi verifică conţinutul acestora, împreună cu inspectorul de specialitate,
28. conduce la zi evidenţa registrului general de intrare-ieşire, predarea corespondenţei şi documentelor înregistrate pînă la arhivare,
29. alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local şi de primar.