Atribuţii

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI
 
1. Exercita atributiile Primarului in lipsa acestuia din localitate;
2. Asigură executarea hotărîrilor consiliului local, prin îndeplinirea sarcinilor încredinţate;
3. Prezintă consiliului local anual, ori de cîte ori este necesar rapoarte privind gospodărirea localităţii, realizarea investiţiilor şi a altor activităţi specifice atribuţiilor proprii;
4. Colaboreaza cu primarul la intocmirea proiectului de buget şi încheiere a exerciţiului bugetar;
5. Participa si executa , in calitate de membru, lucrari in cadrul comisiei de fond funciar;
6. Intocmeste notele de receptie,consumurile de materiale,de combustibil,conduce evidenta consumului de combustibil,a foilor de parcurs (autoturism primarie,autoturism transport elevi), combustibil politie;
7. Asigura intretinerea drumurilor publice din comuna, a strazilor, trotuarelor, spaţiilor verzi, amplasarea semnelor de circulatie, raspunde de desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal;
8. Conduce servicile locale (apa, paza, salubritate) ,urmareste modul de respectare a legislatiei in domeniul constructiilor din comuna, ia masuri pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului, a degradarii sau distrugerii terenurilor.
9. Răspunde de organizarea şi funcţionarea pazei obşteşti, în colaborare cu organele de poliţie conform angajamentelor contractuale,
10. Controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie,cu sprijinul organelor de specialitate.
11. Gestionează întreg patrimoniul comunei şi asigură administrarea acestuia ; Preia în gestiune toate pădurile comunale, masa lemnoasă de pe păşunile comunale şi de pe pădurile care vor fi retrocedate conform Legii ; Supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin comunei, administrarea pasunilor, organizarea pasunatului ; Conduce fişele de inventar a bunurilor publice şi private, dă avizele necesare înstrăinării acestora din patrimoniul Primăriei.
12. Conduce, împreună cu referentul contabil, evidenta mijloacelor fixe,a obiectelor de inventar,a materialelor si a altor valori din patrimoniul autoritatilor publice locale din comuna Vătava si a institutilor publice subordonate ,inclusiv evaluarii sau reevaluarii ale acestora,intocmeste in calitate de secretar al comisiei de inventariere, corect inventarele ,la termenele prevazute de lege,actele de predare-primire in cazul schimbarii gestionarilor,retinerea,depunerea sau restituirea,dupa caz a garantiilor,in conformitate cu prevederile legale.
13. Participa la valorificarea materialelor rezultate din demolari,dezmembrari sau dezafectari a mijloacelor fixe.
14. Constată şi sancţionează contravenţiile săvârşite la OG nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale şi OG nr. 43 din 28 august 1997 (republicată) privind regimul drumurilor
15. Răspunde de obţinerea autorizaţiilor pentru lucrările de investiţii,organizarea lucrărilor de şantier şi executarea propriuzisă a investiţiilor,reparaţiilor capitale şi curente,întocmirea recepţiilor în acest sens.
16. Răspunde de desfăşurarea activităţii de control comercial la agenţii economici de pe raza comunei şi legalitatea funcţionării acestora;
17. Controlează igiena şi salubritatea locurilor publice şi a produselor alimentare puse în vînzarea pentru populaţie, asigurînd practicarea unui comerţ loial;
18. Îndeplineşte funcţia de Cadru tehnic PSI şi Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Vătava;
19. Răspunde de organizarea activităţilor pe linia de apărare civilă, răspunde de prevenirea şi stingerea incendiilor, întocmirea planului de apărare, asigură dotarea şi funcţionarea pichetelor PSI în cele 3 sate, organizează formaţiile PSI;
20. Supraveghează tîrgurile, pieţele, locurile şi parcurilor de distracţii, cămine culturale, şcoli, biblioteci, ia măsuri operative pentru buna funcţionare a acestora, asigură întreţinerea acestora, se preocupă de aspectul general al localităţii, aplicarea hotărîrilor de consiliu pe aceste probleme.
21. Coordoneaza si controleaza iluminatul public din comuna;
22. Ia masuri pentru prevenirea si combaterea pagubelor provocate de animale.
23. Răspunde de activitatea angajaţilor instituţiei care au încheiate contractele de muncă în conformitate cu Legea nr. 76/2002, Legea nr. 116/2002, guardului, bibliotecarei şi muncitorilor necalificaţi (pontaje, evidenta lucrarilor prestate);
24. Organizeaza si coordoneaza efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes local potrivi Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
25. Intocmeste documentatia de inregistrare si radiere a autovehicolelor care nu sunt supuse inmatricularii,conform regulamentului aprobat, tinand evidenta intr-un registru special.
26. Prezinta anual un raport de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.
27. Prezinta spre indosariere la sfarsitul anului toate documentele intocmite in exercitarea atributiunilor de serviciu, pentru inventariere in arhiva institutiei.
28. Exercita orice alte atributii prevazute prin dispozitiile legale in vigoare sau prin delegarea primarului localităţii.