Accesul la informaţiile de interes public

Informaţiile de interes public

Accesul liber si neingradit al oricarei persoane din România la orice informatii de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice.
Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.
Pentru asigurarea accesului la informatiile de interes public, instituţia a desemnat urmatoarele persoane cu responsabilitati in acest domeniu: secretar Ionela Claudia German şi referent Groza Vasile.
Pentru a solicita in scris informatii de interes public cu privire la activitatea instituţiei puteti trimite o cerere (F) pe adresa comuna Vătava, sat Vătava, nr. 62, cod poştal 547630, judetul Mures sau prin posta electronica la adresa vatava@cjmures.ro.

F - formular tip de solicitare a informatiilor de interes public.

 

 

Informaţii exceptate de la accesul liber al cetatenilor


Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, urmatoarele informatii:

a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

 

 

Lista cuprinzând actele normative care reglementeaza activitatea de solutionare a petitiilor

si liberul acces la informatiile de interes public


Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

Hotarârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

Decizia Curtii Constitutionale nr. 149/2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si 21 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

 

Procedura modului de solutionare a petitiilor


In cazul in care considerati ca dreptul dumneavoastra privind accesul la informatiile de interes public v-a fost incalcat puteti proceda astfel:


I.

 Sa formulati o reclamatie administrativa ( M.1.; M.2.) in cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al autoritatii.
- M.1. - Model reclamatie administrativa - 1

- M.2. - Model reclamatie administrativa - 2
Reclamatia trebuie adresata primarului comunei iar acesta este obligat ca in urma unei anchete administrative sa dea un raspuns in cel mult 15 zile de la inregistrarea reclamatiei.
Daca reclamatia este intemeiata raspunsul va contine informatiile de interes public solicitate initial si va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate functionarului vinovat.
Temei legal: Art. 21 din Legea nr. 544/2001; Art. 32 - 34 din Normele metodologice.


II.
Sa formulati o plângere la instantele judecatoresti in cazul unui raspuns nesatisfacator sau când nu se raspunde in termen.
Plângerea trebuie depusa la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza persoana vatamata sau in a carei raza teritoriala se afla autoritatea publica impricinata.
Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile solicitate si sa plateasca persoanei vatamate daune morale si/sau patrimoniale.
 Hotarârea tribunalului poate fi atacata prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel este definitiva si irevocabila.
 Atât actiunea depusa la prima instanta cât si recursul la Curtea de Apel se judeca in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
Temei legal: Art. 22 din Legea nr. 544/2001; Art. 36 din Normele metodologice.